Polityka prywatności RENA Polska

Firma RENA Polska Sp. z o.o. przykłada dużą wagę do ochrony danych osobowych. Chcemy, aby użytkownik wiedział, kiedy i które z jego danych zapisujemy i w jaki sposób je wykorzystujemy. Podlegamy przepisom europejskiego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), a także przepisom ustawy federalnej o ochronie danych osobowych (BDSG). Wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia, że zarówno my, jak i nasi zewnętrzni usługodawcy przestrzegamy przepisów o ochronie danych osobowych.

Niniejsza polityka prywatności dotyczy naszych ofert online. Obejmują one strony internetowe, funkcje i treści oraz obecność online poza naszym serwisem, np. w mediach społecznościowych. Poprzez tę politykę prywatności informujemy użytkowników o procesie przetwarzania ich danych osobowych oraz wypełniamy nasze obowiązki w zakresie informowania użytkowników.

Terminologia stosowana w niniejszej polityce prywatności, jak przykładowo administrator czy dane osobowe jest stosowana zgodnie z Definicjami RODO. Z uwagi na lepszą czytelność i zrozumiałość przekazu z reguły nie wymienia się poszczególnych artykułów, ustępów itp.

 
Administrator

Administratorem w rozumieniu RODO i innych krajowych przepisów o ochronie danych w państwach członkowskich, a także innych regulacji w tym zakresie, jest

RENA Polska Sp. z.o.o.

Wykroty ul. Wyzwolenia 30
PL 59 –730 Nowogrodziec

Administratorzy i członkowie zarządu: Thomas Meier, Karsten Robel, Rafał Cybulski.

Tel.: +48 75 64 93 100

E-mail: info@rena.com

 
Inspektor ochrony danych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych. Z naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się pod adresem datenschutz@rena.com

W razie jakichkolwiek pytań, sugestii lub uwag dotyczących ochrony danych i egzekwowania praw wymienionych poniżej, prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych:

 
Ogólne informacje na temat przetwarzania danych

Zakres przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy dane osobowe użytkowników z zasady tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do zapewnienia sprawnego działania naszego serwisu internetowego, dostępności naszych treści i usług. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się regularnie wyłącznie za zgodą użytkowników.

Wyjątek stanowią przypadki, w których z przyczyn rzeczywistych nie można uzyskać uprzedniej zgody, a przetwarzanie danych jest dozwolone na mocy przepisów prawa.

 

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

W ramach przepisów o ochronie danych osobowych, przetwarzanie tych danych jest zasadniczo niedozwolone, chyba że istnieje dozwolony prawem powód do wyrażenia zgody. Jesteśmy zobowiązani do informowania użytkowników o podstawie prawnej przetwarzania danych

W przypadku uzyskania zgody użytkownika na przetwarzanie danych, stanowi to podstawę prawną.

W przypadku przetwarzania danych osobowych, które są niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest użytkownik, wykonanie umowy stanowi podstawę prawną. Dotyczy to również operacji przetwarzania niezbędnych do zawarcia umowy.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu nasze przedsiębiorstwo podlega, stanowi to podstawę prawną.

Jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne z uwagi na interesy żywotne osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, to stanowi to podstawę prawną.

Jeżeli przetwarzanie danych wynika z uzasadnionego interesu naszego przedsiębiorstwa lub strony trzeciej i interesy, podstawowe prawa i wolności użytkownika nie są nadrzędne wobec interesu tych pierwszych, to stanowi to podstawę prawną przetwarzania danych.

 

Dzieci

Nasza oferta skierowana jest przede wszystkim do osób dorosłych. Osoby poniżej 16 r.ż. nie powinny przekazywać nam żadnych danych osobowych bez zgody rodziców lub opiekunów pranych.

Usuwanie danych i okres przechowywania

Wraz z ustaniem celu przechowywania danych osobowych użytkownika, usuwamy je lub blokujemy. Po upływie tego okresu dane mogą być jednak nadal przechowywane, jeżeli jest to konieczne ze względu na przepisy prawne, którym podlegamy. Dotyczy to na przykład danych, które muszą być przechowywane ze względów prawa handlowego lub podatkowego, takich jak dokumenty przewozowe lub dane rachunkowe.

Dane użytkownika zostają zablokowane lub usunięte dopiero po upływie przepisowego okresu przechowywania, chyba że konieczne jest dalsze przechowywanie danych w celu zawarcia lub wykonania umowy.

 

Przekazywanie danych osobowych stronom trzecim

Zasadniczo nie przekazujemy żadnych danych osobowych stronom trzecim bez wyraźnej zgody użytkownika. Jeżeli w ramach przetwarzania danych użytkownika ujawniamy je, przekazujemy lub w inny sposób udostępniamy stronom trzecim, to odbywa się to również wyłącznie na jednej z wyżej wymienionych podstaw prawnych.

Przekazujemy dane przykładowo dostawcom, w tym dostawcom usług płatniczych, jeżeli jest to niezbędne do wykonania umowy. Dane osobowe użytkownika przekazywane są upoważnionym organom państwowym, jeżeli jesteśmy do tego zobowiązani na podstawie przepisów prawa lub postanowienia sądu.

W niektórych przypadkach do przetwarzania danych korzystamy ze starannie dobranych zewnętrznych usługodawców. Jeżeli w ramach tzw. przetwarzania danych na zlecenie przekazujemy dane usługodawcom, to odbywa się to na podstawie przepisów RODO. Podmioty przetwarzające są przez nas starannie dobierane, zobowiązane do przestrzegania naszych instrukcji i regularnie kontrolowane. Współpracujemy wyłącznie z takimi podmiotami przetwarzającymi, które oferują wystarczające gwarancje stosowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających przetwarzanie danych zgodnie z wymogami RODO i ustawy BDSG oraz ochronę praw użytkownika.

 

Przekazywanie danych państwom trzecim

RODO zapewnia również wysoki poziom ochrony danych w Unii Europejskiej. Z tego względu w przypadku przetwarzania danych osobowych wybieramy w miarę możliwości usługodawców i kooperantów europejskich. Tylko w wyjątkowych przypadkach dane użytkowników przetwarzamy poza Unią Europejską, w ramach korzystania z usług stron trzecich.

Dane osobowe mogą być przetwarzane w kraju trzecim, tylko jeśli spełnione są specjalne wymagania RODO. Oznacza to, że dane mogą być przetwarzane wyłącznie na podstawie specjalnych gwarancji. Do gwarancji tych zalicza się oficjalne uznanie przez Komisję Europejską poziomu ochrony danych jako równoważnego poziomowi unijnemu, przestrzeganie oficjalnie uznanych szczególnych zobowiązań umownych (tzw. standardowe klauzule umowne) lub inne umowy pomiędzy UE a państwami trzecimi (jak przykładowo Privacy Shield, porozumienie między EU i USA).

 

Istnienie zautomatyzowanego procesu decyzyjnego

Nie stosujemy zautomatyzowanego procesu decyzyjnego ani profilowania.

 

Prawa osoby, której dane dotyczą

Jeżeli dane osobowe użytkownika są przetwarzane, to jest on osobą, której dane dotyczą w znaczeniu RODO. Użytkownikowi przysługują niżej wymienione prawa.

Aby skorzystać z tych praw, prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych.

 

Prawo do wycofania zgody

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej przez użytkownika zgody, ma on prawo w dowolnym momencie ją wycofać. Cofnięcie zgody nie narusza legalności dotychczasowego przetwarzania danych osobowych.

 

Prawo dostępu do informacji

Użytkownik ma prawo zażądać od nas potwierdzenia, czy przetwarzamy jego dane osobowe. Jeżeli tak, może domagać się dostępu do następujących informacji:

 • cele przetwarzania;
 • kategorie przetwarzanych danych osobowych;
 • odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione;
 • planowany okres przechowywania danych osobowych lub, jeśli nie jest możliwe jego skonkretyzowanie, kryteria określania tego okresu;
 • przysługujące prawo do sprostowania lub usunięcia danych osobowych, do ograniczenia przetwarzania danych przez nas lub prawo do sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
 • przysługujące prawo do wniesienia skargi we właściwym organie nadzorczym;
 • jeżeli dane osobowe nie są pobierane od użytkownika – wszystkie dostępne informacje na temat pochodzenia danych;
 • istnienie zautomatyzowanego procesu decyzyjnego, w tym profilowania, oraz, przynajmniej w tych przypadkach, istotne informacje dotyczące logiki, zakresu i zamierzonych skutków takiego przetwarzania dla użytkownika.

Użytkownik ma prawo dostępu do informacji na temat przekazywania danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. W takim przypadku użytkownik ma również prawo do uzyskania informacji o odpowiednich zabezpieczeniach w związku z przekazywaniem danych.

W ciągu miesiąca od otrzymania prośby o udzielenie informacji dostarczamy użytkownikowi kopię danych osobowych, które są przedmiotem przetwarzania. W przypadku wniosku elektronicznego informacje przekazujemy w odpowiednim formacie elektronicznym.

 

Prawo do sprostowania

Użytkownik ma prawo żądać od nas niezwłocznego sprostowania nieprawdziwych danych osobowych. Przy uwzględnieniu celów przetwarzania użytkownik ma prawo żądać uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

 

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

Użytkownik ma prawo żądać od nas niezwłocznego usunięcia danych osobowych, a my mamy obowiązek niezwłocznie usunąć jego dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z wymienionych okoliczności:

 • Dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których były przetwarzane.
 • Użytkownik wycofuje zgodę, na podstawie której dane były przetwarzane, i nie ma żadnej innej podstawy prawnej przetwarzania.
 • Użytkownik wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie ma żadnych nadrzędnych uzasadnionych powodów przetwarzania lub wnosi sprzeciw wobec przetwarzania.
 • Dane osobowe zostały przetworzone niezgodnie z prawem.
 • Usunięcie danych osobowych jest konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii lub prawa państw członkowskich.
 • Dane osobowe zostały pobrane w związku z oferowanymi usługami społeczeństwa informacyjnego.
 • Jeżeli upubliczniliśmy dane osobowe użytkownika i mamy obowiązek usunąć te dane osobowe, to – biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt realizacji – podejmujemy rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować administratorów przetwarzających te dane osobowe, że użytkownik żąda, by administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do tych danych, kopie tych danych osobowych lub ich replikacje.

Prawo do usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) nie obowiązuje, jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne:

 • do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
 • do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy, lub do wykonania powierzonego nam zadania, realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 • z uwagi na względy interesu publicznego w zakresie zdrowia publicznego
 • do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, jeżeli prawo do usunięcia może uniemożliwić lub poważnie zaszkodzić osiągnięciu celów takiego przetwarzania, lub
 • do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Użytkownik ma prawo żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków:

 • użytkownik kwestionuje poprawność danych osobowych przez okres, w którym mamy możliwość sprawdzić ich prawidłowość;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem i użytkownik domaga się ograniczenia wykorzystania danych osobowych zamiast ich usunięcia;
 • nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, jednak potrzebuje ich użytkownik do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub
 • użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania danych, dopóki nie jest jeszcze jasne, czy nasz uzasadniony interes na charakter nadrzędny wobec interesu użytkownika.
 • Jeżeli przetwarzanie danych osobowych zostało ograniczone z powodu zaistnienia jednego z powyższych warunków, dane takie – poza przechowywaniem – mogą być przetwarzane wyłącznie za zgodą użytkownika lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych zostało ograniczone zgodnie z wyżej wymienionymi warunkami, poinformujemy użytkownika przed zniesieniem takiego ograniczenia.

 

Prawo do przenoszenia danych

Użytkownik ma prawo otrzymać dotyczące go dane osobowe, które nam dostarczył, w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz ma prawo do przekazywania tych danych innemu administratorowi bez utrudnień z naszej strony, jeżeli przetwarzanie opiera się na zgodzie lub na umowie oraz odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Korzystając z prawa do przenoszenia danych użytkownik może zażądać, by dane osobowe zostały przesłane bezpośrednio przez nas innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Skorzystanie z prawa do przenoszenia danych nie narusza prawa do usunięcia danych („prawa do bycia zapomnianym”). Prawo to nie dotyczy przetwarzania danych, które jest konieczne do wykonania powierzonego nam zadania, realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.

 

Prawo do sprzeciwu

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie wyważenia interesów. Dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów. Nie przetwarzamy już tych danych osobowych, chyba że zachodzi istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności użytkownika lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego, użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych do celów takiego marketingu; dotyczy to również profilowania, jeżeli jest ono powiązane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeśli użytkownik sprzeciwia się przetwarzaniu danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, jego dane osobowe nie będą więcej przetwarzane do tych celów.

W związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego użytkownik może wykonać prawo do sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych środków, wykorzystujących specyfikacje techniczne.

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie

Użytkownik ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec niego skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływa. Nie dotyczy to sytuacji, jeżeli decyzja:

 • jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy pomiędzy nami i użytkownikiem,
 • jest dozwolona prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlegamy i które przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów użytkownika lub
 • opiera się na wyraźnej zgodzie użytkownika.

Podejmujemy właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów użytkownika, a co najmniej prawa do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony administratora, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji.

 

Prawo do złożenia skargi w organie nadzorczym

Bez uszczerbku dla innych środków administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem użytkownik ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia – jeżeli sądzi, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

Korzystanie z naszej oferty online

Zasadniczo korzystanie z naszej oferty online jest możliwe bez ujawniania swojej tożsamości. W tym rozdziale wyjaśniamy, kiedy i w jakim kontekście przetwarzamy dane podczas korzystania z naszych ofert online, jakie oferty naszych usługodawców i kooperantów wdrożyliśmy, jak one działają i co dzieje się z danymi użytkowników.

 

Gromadzenie danych podczas korzystania z naszego serwisu internetowego

Jeśli użytkownik korzysta z naszego serwisu internetowego wyłącznie w celach informacyjnych, tzn. jeśli nie rejestruje się w celu uzyskania oferty, nie zawiera z nami umowy lub w inny sposób nie ujawnia nam informacji, gromadzimy tylko dane osobowe przesyłane przez przeglądarkę użytkownika na nasze serwery.

Podczas korzystania z naszego serwisu pobieramy następujące dane, które są technicznie niezbędne do wyświetlenia stron serwisu oraz do zagwarantowania stabilności i bezpieczeństwa:

 • adres IP użytkownika
 • data i godzina zapytania
 • treść żądania (tj. konkretna strona)
 • status dostępu / kod statusu HTTP
 • każdorazowo przekazana ilość danych
 • serwis, z którego pochodzi żądanie
 • system operacyjny użytkownika
 • język i wersja oprogramowania przeglądarki.

Dane te są tymczasowo przechowywane w plikach dziennika naszego systemu przez okres maksymalnie siedmiu dni. Dłuższe przechowywanie jest możliwe, w tym wypadku jednak adresy IP są skracane lub szyfrowane tak, że nie jest już możliwe przypisanie ich do użytkownika. W związku z tym pliki dziennika nie są przechowywane razem z innymi danymi osobowymi użytkownika. Podstawę prawną tych operacji przetwarzania danych stanowi nasz uzasadniony interes.

W tym zakresie użytkownik nie ma prawa sprzeciwu, ponieważ gromadzenie danych w celu wyświetlania stron serwisu i przechowywanie danych w plikach logów jest niezbędne do funkcjonowania stron naszego serwisu i zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego.

 

Stosowanie ciasteczek

Ogólne informacje na temat stosowania ciasteczek

Oprócz wyżej wymienionych danych, podczas korzystania z naszego serwisu zapisywane są na urządzeniu końcowym użytkownika tzw. ciasteczka (cookies). Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które mogą być przesyłane z serwisu internetowego do przeglądarki i przechowywane przez nią oraz wysyłane z powrotem. W ciasteczkach mogą być przechowywane różne dane, które może odczytywać jednostka generująca ciasteczka. Zazwyczaj zawierają one charakterystyczny ciąg znaków (ID), który umożliwia jednoznaczną identyfikację przeglądarki w momencie ponownego wywołania serwisu lub zmiany strony. Ciasteczka służą przede wszystkim optymalizowaniu i zwiększaniu efektywności naszego serwisu. Dane użytkowników gromadzone w ciasteczkach są pseudonimizowane za pomocą środków technicznych, dzięki czemu z reguły nie jest już możliwe przyporządkowanie danych do użytkownika korzystającego z serwisu. Jeżeli istnieje możliwość takiej identyfikacji, jak na przykład w przypadku ciasteczka stosowanego do logowania, którego identyfikator sesji jest powiązany z kontem użytkownika, informujemy o tym użytkownika w odpowiednim miejscu.

Stosujemy różne rodzaje ciasteczek:

 • Tzw. „ciasteczka sesyjne” są usuwane po wyjściu z naszego serwisu i zamknięciu przeglądarki. Takie ciasteczka służą na przykład do przechowywania ustawień językowych lub zawartości koszyka zakupów.
 • „Ciasteczka trwałe” są przechowywane również po zamknięciu przeglądarki. Dzięki temu można zapisać np. dane logowania lub wprowadzone w wyszukiwarkę terminy. Takich ciasteczek używamy m.in. do pomiaru zasięgu lub do celów marketingowych. Ciasteczka trwałe są automatycznie usuwane po określonym czasie, który może się różnić w zależności od pliku. Ciasteczka można usunąć w dowolnym momencie w ustawieniach przeglądarki.

Oprócz tzw. ciasteczek własnych (first party cookies), generowanych przez nas jako administratora przetwarzania danych, nasz serwis wykorzystuje również tzw. ciasteczka obce (third party cookies), oferowane przez innych dostawców.

 • Jako administrator danych generujemy tzw. „ciasteczka własne”:

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych użytkowników stanowi nasz uzasadniony interes.

 • Zewnętrzni dostawcy usług, którzy przeprowadzają dla nas przykładowo śledzenie w sieci lub pomiary zasięgu, mogą również generować ciasteczka.

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych użytkownika stanowi jego zgoda.

 

Wskazówka:

Ogólny sprzeciw wobec stosowania ciasteczek do celów reklamowych można zgłaszać w odniesieniu do różnych usług za pośrednictwem strony internetowej UE https://www.youronlinechoices.com/de/ lub strony internetowej w USA https://www.aboutads.info/choices/. Ponadto można skonfigurować ustawienia przeglądarki tak, aby np. odrzucała ciasteczka obce lub wszystkie lub aktywować opcję „Do Not Track”. Może to jednak spowodować ograniczenie funkcjonalności naszej oferty online.

 

Informacje o ciasteczkach specjalnych

Google Analytics

Jeżeli użytkownik wyraził na to zgodę, niniejszy serwis korzysta z Google Analytics, internetowej usługi analizy firmy Google LLC, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia („Google”). Umożliwia to przypisanie danych, sesji i interakcji na różnych urządzeniach do spseudonimizowanego identyfikatora użytkownika, a tym samym analizowanie aktywności użytkownika w sieci na różnych urządzeniach.

Poprzez certyfikat w ramach Tarczy Prywatności UE–USA (EU-US Privacy Shield) firma Google gwarantuje przestrzeganie przepisów ochrony danych UE również w przypadku przetwarzania danych na terenie USA.

Google Analytics używa ciasteczek umożliwiających analizę korzystania z serwisu przez użytkownika. Informacje generowane przez ciasteczka na temat korzystania z niniejszego serwisu są zazwyczaj przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane. W przypadku aktywacji anonimizacji adresu IP w tym serwisie Google skraca uprzednio adres IP użytkownika w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Podkreślamy, że serwis ten korzysta z usługi Google Analytics z funkcją anonimizacji IP, aby zapewnić zanonimizowane zapisywanie adresów IP. Adres IP przesyłany przez przeglądarkę użytkownika w ramach usługi Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

 • Częstotliwość odsłon stron
 • Liczba użytkowników
 • Wskaźnik odrzuceń (opuszczenie serwisu po obejrzeniu jednej strony internetowej)
 • Czas trwania sesji (średni dla wszystkich użytkowników)
 • Kraj, z którego uzyskano dostęp do serwisu internetowego
 • Korzystanie z funkcji serwisu internetowego
 • Która strona z jaką częstotliwością jest wybierana
 • Z jakiego serwisu użytkownik został przekierowany
 • Z jakiego regionu pochodzi użytkownik
 • Urządzenie i kategoria urządzenia, za pomocą którego użytkownik korzysta z naszego serwisu

Na nasze zlecenie Google wykorzystuje te informacje do oceny korzystania z serwisu przez użytkownika, do sporządzania raportów dotyczących ruchu na naszych stronach internetowych oraz do świadczenia nam innych usług związanych z korzystaniem z serwisu i internetu.

Podstawę prawną korzystania z Google Analytics stanowi dobrowolna zgoda użytkownika.

Więcej informacji na temat warunków użytkowania i ochrony danych w Google można znaleźć tutaj oraz tutaj.

Odbiorcy / kategorie odbiorców

Odbiorcą pobieranych danych jest Google

Przekazywanie danych do państw trzecich

Dane osobowe są przekazywane do USA w ramach tzw. Tarczy Prywatności UE–USA na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony danych. Odpowiedni certyfikat jest dostępny tutaj.

Czas przechowywania danych

Dane przesyłane przez nas i łączone z ciasteczkami, identyfikatorami użytkowników lub identyfikatorami wyświetlania reklam są automatycznie usuwane po upływie 14 miesięcy. Dane, których okres przechowywania upłynął, są usuwane automatycznie raz w miesiącu.

Użytkownik może również uniemożliwić Google gromadzenie danych generowanych przez ciasteczka i związanych z korzystaniem z serwisu oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem Dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics.

Zostanie aktywowane ciasteczko blokujące (opt-out) gromadzenie danych podczas korzystania z tego serwisu. Aby jednak zapobiec zapisywaniu danych z różnych urządzeń, należy aktywować ciasteczko blokujące na wszystkich używanych urządzeniach. Tutaj można aktywować ciasteczko blokujące na aktualnie używanym urządzeniu.

 

Mapy Google

Używamy map Google do wyświetlania naszej lokalizacji. Jest to usługa Google LLC, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (zwana dalej Google). Do wyświetlenia mapy niezbędne jest przetwarzanie adresu IP przez Google.

Poprzez certyfikat w ramach Tarczy Prywatności UE–USA (EU-US Privacy Shield) firma Google gwarantuje przestrzeganie przepisów ochrony danych UE również w przypadku przetwarzania danych na terenie USA.

Współpraca z Google w zakresie ochrony danych osobowych opiera się na zawartej umowie o wspólnej odpowiedzialności zgodnie z art. 26 RODO, która jest dostępna tutaj.

W pozostałych kwestiach użytkownik wchodzi w stosunek użytkowania z Google bezpośrednio w wyniku korzystania z map Google.

Więcej informacji na temat warunków użytkowania i ochrony danych w Google można znaleźć tutaj.

Odbiorcy / kategorie odbiorców

Odbiorcą pobieranych danych jest Google

Przekazywanie danych do państw trzecich

Dane osobowe są przekazywane do USA w ramach tzw. Tarczy Prywatności UE–USA na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony danych. Odpowiedni certyfikat jest dostępny tutaj.

Czas przechowywania danych

Przesyłane przez nas dane są automatycznie usuwane po 14 miesiącach. Dane, których okres przechowywania upłynął, są usuwane automatycznie raz w miesiącu.

 

 

Zapytania

Jeżeli użytkownik skieruje do nas zapytanie – przykładowo wyśle wiadomość e-mail – jego dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

 • opracowanie sprawy z formularza kontaktowego
 • opracowanie zgłoszenia serwisowego
 • opracowanie zwrotu
 • pytania telefoniczne lub pisemne (e-mail)
 • informowanie o produktach i usługach

Nasz serwis nie wykorzystuje danych użytkownika do zautomatyzowanego procesu decyzyjnego ani do profilowania.

 

Rekrutacja

W ramach rekrutacji udostępnione przez kandydata dane – takie jak dane kontaktowe i kwalifikacje – wykorzystywane są wyłącznie do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

Dane kandydata przekazywane są w obrębie firmy do właściwego kierownika działu. Przetwarzamy dane osobowe kandydatów w procesie ubiegania się o pracę w zakresie niezbędnym do podjęcia decyzji o nawiązaniu z nami stosunku pracy.

Ponadto, możemy przetwarzać dane osobowe kandydatów w zakresie niezbędnym do obrony przed roszczeniami prawnymi wysuwanymi wobec nas z tytułu procesu rekrutacyjnego.

Dane są usuwane zasadniczo po upływie 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacyjnego, chyba że uzgodniono inaczej z kandydatem (patrz: Aufnahme in den Bewerberpool). Jeżeli rekrutacja kończy się zawarciem umowy o pracę, dane kandydata są dołączane do akt osobowych.

 

Jak długo dane są przechowywane?

Dane osobowe kandydata przechowujemy tylko na okres niezbędny do podjęcia decyzji w sprawie aplikacji/podania o pracę. Jeżeli nie nawiążemy stosunku pracy z kandydatem, możemy również przechowywać dane w zakresie niezbędnym do obrony przed ewentualnymi roszczeniami prawnymi. Dokumenty aplikacyjne są usuwane po upływie dwóch miesięcy od poinformowania o decyzji odmownej, jeżeli nie jest konieczne dłuższe przechowywanie ze względu na spory prawne.

 

Zmiany

Niniejsza polityka prywatności podlega aktualizacji. Aktualizacje przeprowadza się przykładowo w przypadku zmian wynikających z postępu technicznego, wymogów ustawowych lub innych czynników z naszej strony.

Stan na: maj 2019

Skontaktuj się z nami
telefon : +48 7564 9310-0